Σύντομη περίληψη.
Η Επιχείρηση χρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος ΕΣΠΑ - ΕΠΑΝΕΚ 2014 - 2020 για κάλυψη των λειτουργικών και άλλων δαπανών για στήριξη της, από τις επιπτώσεις της πανδημίας covid-19.